Mất khoảng từ 5-7 ngày, tuỳ thuộc vào thông tin, giấy tờ do khách hàng cung cấp có sai sót gì không và một phần do phía cục ATTT và nhà mạng xét duyệt. Một yếu tố làm kéo dài thời gian đăng ký là do đơn vị chuyển phát, dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng