Không, chỉ check được số lượng tin nhắn gửi đi thành công, còn tỉ lệ mở tin và đọc thì không, tuy nhiên, theo khảo sát thì tỉ lệ mở sẽ khoảng 80%-90%